TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

Hội nghị Điểm danh Lịch làm việc Home Loading...
  • FILE TÀI LIỆU - MÃ QR
  • Tìm kiếm
    STT Tên file File đính kèm
    1 Báo cáo tổng kết ngành năm 2021
    2 Kế hoạch Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
    3 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thôngtin và Truyền thông năm 2021