CÁN BỘ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ban Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Lâm
 • Phó Giám đốc
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • Lê Đăng Trung
 • Phó phòng
 • Nguyễn Thị Vân
 • Kế toán
 • Nguyễn Thừa Cương
 • Cán bộ
 • Phạm Thị Thanh Hải
 • Cán bộ
 • Phùng Tiến Hùng
 • Cán Bộ
 • Phòng Dịch vụ - Truyền thông
 • Đậu Minh Phúc
 • Phụ trách phòng
 • Dương Thị Hoài Anh
 • Cán Bộ
 • Lê Ngọc Mỹ
 • Cán Bộ
 • Phạm Thị Phương
 • Cán Bộ
 • Từ Thị Hồng Nhung
 • Cán Bộ
 • Phòng Đào tạo - Hợp tác
 • Lê Văn Đương
 • Trưởng Phòng
 • Lê Viết Kiên
 • Cán bộ
 • Nguyễn Mai Giáp
 • Cán bộ
 • Trần Xuân Sơn
 • Cán bộ
 • Phòng Ứng dụng - Phát triển
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
 • Phụ trách phòng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Cán Bộ
 • Chu Bá Dũng
 • Cán Bộ
 • Phan Thị Dung
 • Cán Bộ
 • ĐÃ CHECKIN
  Ban Giám đốc
  Phòng Hành chính - Tổng hợp
  Phòng Dịch vụ - Truyền thông
  Phòng Đào tạo - Hợp tác
  Phòng Ứng dụng - Phát triển