TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

Hội nghị Điểm danh Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Ban Giám đốc 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 Phòng Hành chính - Tổng hợp 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Phòng Dịch vụ - Truyền thông 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 Phòng Ứng dụng - Phát triển 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Phòng Đào tạo - Hợp tác 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
 • Ban Giám đốc
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Dịch vụ - Truyền thông
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Ứng dụng - Phát triển
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Đào tạo - Hợp tác
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết